Rotary je svetovna organizacija oseb iz poklicnega in poslovnega življenja, ki so predane humanitarni miselnosti in ki se zavzemajo za visoka etična načela v strokovnem in zasebnem življenju. Delujejo s širjenjem dobre volje za sporazumevanje med ljudmi na svetu. Te ideale negujejo v rotarijskih klubih, kjer se srečujejo osebe enakih pogledov. Nosilci te ideje so posamezne rotarijke in rotarijci, ki vsak na svojem področju uresničujejo rotarijska načela.

 

Fundacija Rotary vsako leto zbere približno 90 milijonov USD in jih nameni za mednarodne štipendije, kulturne izmenjave ter večje in manjše humanitarne projekte, ki izboljšujejo kakovost življenja milijonom ljudi. Rotary je vsestransko spoštovan kot največja zasebna dobrodelna organizacija za mednarodne izobraževalne štipendije.

 

Rotarijci se redno sestajajo tedensko, gojijo prijateljstvo in se pogovarjajo o svojih načrtih, lokalnega in globalnega pomena. Članstvo odseva širok prerez poklicev v okolišu, kjer klub deluje.

Cilj Rotary-ja je pomagati v vsakdanjem življenju. Rotary se skuša približati temu cilju na sledeče načine:

  • Gojimo prijateljstvo, ki nam omogoča pomagati drug drugemu.
  • Sprejemamo visoka etična načela v zasebnem in poklicnem življenju ter cenimo vsako dejavnost, ki je širši skupnosti v korist.
  • Vzpodbujamo vsa odgovorna udejstvovanja zasebnega, poklicnega in javnega značaja vseh elanov Rotary klubov.
  • Z gojenjem dobre volje, zavzemanjem za sporazumevanje in mir med narodi smo skupnost poklicno dejavnih oseb, ki jih združuje ideal pomagati drugim.

 

Rotary družba Rotary je svetovna družba, ki temelji na načelih prijateljstva med člani različnih poklicnih razredov in na izpolnjevanju obveze prisotnosti. Rotary želi biti družba izbrane elite. Noben posameznik si te oznake ne more dati. Lahko si za to le prizadeva s svojo človeško naravnanostjo, mišljenjem, vedenjem, delom in priznavanjem obstoječih vrednot. Velja temeljno načelo, da Rotary klub sam odloči, koga sprejme v svoje vrste. Na lastno željo ni mogoče postati član Rotary-ja. Rotarijci izhajajo iz različnih poklicnih področij, kjer imajo vpliv s svojo osebno integriteto. V Rotary klubu sklepajo osebna prijateljstva. S tem pospešujejo razumevanje med strokami.

Rotary omogoča članom, da spoznavajo teme s področij znanosti, tehnike, gospodarstva in umetnosti. Tako druženje pod okriljem Rotary-ja omogoča tudi različne aktivnosti v korist skupnosti. Zgoraj naštete dejavnosti presegajo narodne okvire. Rotary bo vedno to, kar iz njega naredijo člani, saj njegova moč temelji na vsakem posameznem članu. Rotarijci delujejo tako, da povsem in zmeraj varujejo osebno identiteto sočloveka, brez vsakih zunanjih vplivov, ob upoštevanju verske in miselne svobode ter politične usmeritve. Ravno po tem se Rotary v temeljih razlikuje od drugih društev in zvez.

1. Klubske usluge
Pripadnost skupnosti ni pristna, če ne prevzameš tudi določene odgovornosti do nje. Od vsakega člana se pričakuje, da bo naklonjeno sodeloval v programu, ki ga ima klub; torej da vpeljuje nove člane in prijazno sprejema goste, sodeluje v klubskih odborih in sprejema različne funkcije v klubu (tajnik, član posebnega odbora, klubski mojster, predavatelj, zakladnik itd.). Klubske usluge pomenijo, da je član pripravljen pomagati v dejavnosti kluba in rotarijstva na sploh.

2. Poklicne usluge
Mednje sodi etično ravnanje in obnašanje v poklicnem življenju ter preizkus štirih vprašanj, s katerimi lahko preverjamo, ali delujemo po rotarijskih načelih v poklicu in življenju nasploh.

3. Združene usluge
Združene usluge pomenijo pripravljenost pomagati in podpirati dobrodelne, vzgojne in podobne organizacije, ki služijo dobremu v skupnosti ter sodelovati v dejavnostih določene skupnosti (polis). Ta dejavnost je politična, vendar jo moramo strogo ločevati od strankarske politike. V akcijah mora rotarijec aktivno sodelovati, pri čemer ne sme prejemati plačila.

4. Mednarodne usluge
Sem sodi strpnost do drugih narodnosti in razumevanje med narodi, in sicer: - pomoč in sodelovanje na mednarodnih prireditvah (tudi drugih Rotary klubov), - osebni stiki s pripadniki drugih držav doma in v tujini.

 

Rotary in mladi
Pri vzgoji mladih so dolžni sodelovati in pomagati vsi člani kluba. V vsakem Rotary klubu je določen član, ki se ukvarja z izključno mladinskimi uslugami. Gre za pomoč mladim, da se aktivno zaposlijo. Vzgoja mladih se nanaša na otroke članov, posebno v univerzitetnih mestih, kjer so rotarijske mladinske skupine. Te skupaj organizirajo kulturne in dobrodelne prireditve.

Vzgoja pomeni tudi možnost za vse druge mladostnike, ki želijo negovati miselnost Rotary-ja. V Interactu ali Rotaractu se lahko pod patronatom rotarijca oblikuje majhno skupnost. Pomembno področje rotarijskega delovanja je tudi izmenjava mladih v obliki štipendij, študijskih skupin in poletnih mladinskih taborov po svetu. 

 

Ta spletna stran uporablja za svoje delovanje spletne piškotke. Več o nas in piškotkih tukaj.

  Se strinjate?
EU Cookie Directive Module Information